حرکت آب در گیاه

جهت رساندن آب و املاح جذب شده توسط ریشه به اندام‌های هوایی و برگ‌ها، وجود یک سیستم انتقال ضروری است. این سیستم انتقال در گیاهان، شامل اجزای مختلفی می‌باشد. در این مقاله، ساختار سیستم انتقال آب در گیاه و نیروی ... ادامه مطلب
علف های هرز در کشاورزی ارگانیک

مدیریت علف های هرز در کشاورزی ارگانیک

مدیریت علف‌های هرز در مزرعه ارگانیک ﻛﺸــﺎورزی ارﮔﺎﻧﻴــﻚ در اﻛﺜــﺮ ﻛﺸــﻮرﻫﺎی ﺟﻬــﺎن ﺑﻪ‌ﻋﻨــﻮان ﺗﻨﻬــﺎ راه ﻣﻤﻜــﻦ ﺑــﺮای ﺗﻮﻟﻴــﺪ ﻣﺤﺼــﻮﻻت ﻛﺸــﺎورزی ﺳــﺎﻟﻢ شناخته‌شده و داﻣﻨــﻪ آن ﻧﻴــﺰ روزبه‌روز ﮔﺴــﺘﺮش می‌یابد. در ﻣﺰرﻋــﻪ، ﮔﻴﺎﻫــﺎن زراﻋــﻲ و علف‌های ﻫــﺮز در اﺳــﺘﻔﺎده از ﻣــﻮاد ... ادامه مطلب
lامینو اسید در کشاورزی

امینو اسید و پپتید

پپتیدها و اسید امینه ها پپتیدها خانواده‌ای از مولکول‌ها هستند كه با پيوند خوردن  آمینو اسیدهای گوناگون به‌ صورت مشخص،  تشكيل می‌شود. پيوند بين يك آمینو اسید و  امینو اسید بعدی يك پيوند آميد است و گاهی از آن  با ... ادامه مطلب
آمینو اسید

آمینو اسید در کشاورزی

آمینو اسید در کشاورزی چندین دهه است که کشاورزان از آمینو اسیدها به‌صورت محلول‌پاشی و مصرف خاکی استفاده می‌کنند. کشاورزان در کشورهای پیشرفته که با کمبود مواد معدنی ارگانیک و گاها ساختار ضعیف مواد خام و با استفاده بیش‌ازحد از ... ادامه مطلب